Author Topic: Välsignade innovationer (förnyelser) är belönande  (Read 3150 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Prisad vare Allah. Vi ber Allah ödmjukt om att höja Profeten Mohammads rang, hans Al och följeslagares rang samt att skydda hans nation från det som han fruktar för den. Vi ber Allah att göra det möjligt för oss att lära oss det som är belönande för oss, att öka vår kunskap och att skänka oss den uppriktiga intentionen. Vi ber Allah ödmjukt om att underlätta godhetens väg och att skydda oss från den väg som leder till Helvetet.

Imam Moslem berättade från linjen av Jarir Ibn ^Abdillah att Profeten, må Allah upphöja hans rang sade:

من سَنَّ في الإسلامِ سُنةً حسنةً فله أجرها وأجرُ من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقُصُ من أجورهم شىءٌ ومن سَنَّ فِى الإسلامِ سُنةً سيئةً فعليهِ وِزرُها وَوِزْرُ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامةِ لا يَنْقُصُ من أوزارهم شىءٌ

Det betyder: ”Den som inför en god innovation i islam bär belöningen för den och belöningarna för de som praktiserar den fram till domedagen, utan att belöningen minskar för dem som praktiserar den. Den som inför en vilseledande innovation, bär synden för den och synderna för dem som praktiserar den fram till domedagen, utan att synderna minskar för dem som praktiserar den.

Profetens uttalande (hadith) som är klassificerad som sahih är ett underlag som bevisar att goda innovationer i islam är tillåtet. De goda innovationerna kallas för de omtyckta innovationerna (bid^ah hasanah). Profetens uttalande i en hadith refererar till de goda innovationerna som är motsatsen till de dåliga innovationerna och att de goda innovationerna är de som stämmer samman med Koranen och Profetens sonnah. Varje innovation som de kunniga människorna inför som stämmer samman med Koranen och Profetens sonnah är en god innovation, som visar på den tidigare nämnda hadith som Profeten   uttalade: ”Den som inför en god innovation i islam blir belönad och får belöning för de som praktiserar den, fram till domedagen, utan att belöningen minskar.

Den som inför en vilseledande innovation bär synden för den och synderna för de som praktiserar den fram till domedagen, utan att synderna minskar.

Profeten, må Allah upphöja hans rang nämnde denna hadith i samband med en specifik händelse som inträffade när en grupp väldigt fattiga människor kom till honom. De var så fattiga så att de inte hade råd att köpa kläder som både täckte deras övre och undre kroppsdelar. På grund av sin fattigdom täckte var och en sin kropp med ett tygstycke som hade en öppning för huvudet. Även om dessa människor inte var bosatta i Medina, så hade de rest dit på grund av sin kärlek och önskan om att få träffa Profeten. När Profeten såg hur fattiga de var så blev han sorgsen. Profeten sade till muslimerna att de skulle bidra och betala i välgörenhet, det som var tillräckligt för att minska sorgen och behovet för dessa människor.

En man ställde sig upp, kom fram och lade någonting i Profetens händer som ett bidrag till dessa människor. Ytterligare an man kom fram med ett bidrag, sedan en tredje och en fjärde. En tog med sig mat och en annan kläder, till dess att en stor mängd av bidrag hade samlats ihop. Då visade Profeten   lycka i sitt ansikte och han sade: ”Den som inför en god innovation i islam blir belönad och får belöning för de som praktiserar den, fram till domedagen, utan att belöningen minskar.

Även om Profeten fastställde denna hadith vid en specifik händelse är betydelsen generell och omfattar generella fall. Det är inte tillåtet att påstå att denna hadith enbart gäller välgörenhet, eftersom Profeten   använde ett generellt uttryck. Han specificerade inte belöning till den som inför en god innovation. Profeten   använde ett generellt uttryck i sitt uttalande, även om han sade det vid en specifik händelse. Regeln bland de lärda är om en vers eller en hadith användes i en specifik händelse eller för ett specifikt skäl, även om ett generellt uttryck användes i versen eller i hadith, ska man utgå från den generella betydelsen av uttrycket och inte utifrån den specifika händelsen.

Varje muslim som har kännedom om en innovation som har införts av en from muslim som stämmer samman med Koranen och hadith, låt honom träda fram och tillämpa den. Alla innovationer som stämmer överens med Koranen och hadith inkluderas i Profetens uttalande: ”Den som inför en god innovation i islam blir belönad och får belöning för de som praktiserar den, fram till domedagen, utan att belöningen minskar.

Denna hadith bekräftar att det är tillåtet att införa goda innovationer i islam. Profetens följeslagare utövade innovationer och från det vi har bevittnat från de fromma muslimerna, ger ett än högre stöd att goda innovationer är tillåtna.

Några falska människor påstår att alla innovationer som införs efter Profetens död är vilseledande innovationer. Deras påstående säger emot det som Profeten nämnde och det stämmer inte med det som följeslagarna (sahabah) praktiserade och det som sahabahs följeslagare praktiserade. Ett exempel på goda innovationer, som infördes av Jahja ibn Ja^mar, var att han lade till punkterna över och under några arabiska bokstäver i Koranen. De som skrev ner uppenbarelsen som kom ner till Profeten skrev verserna i Koranen utan de punkter som används i dagens arabiska bokstäver. Till exempel, bokstaven ba’(ب) skrevs utan en punkt under, bokstaven ta’(ت) skrevs utan två punkter ovanför och bokstaven tha’(ث) skrevs utan tre punkten ovanför.

Hela Koranen skrevs utan någon av dessa punkter ovanför eller under bokstäverna. Punkterna lades till mer än 20 år efter Profetens död.

När följeslagarna (sahabah) skrev ner Koranen, de gjorde så utan att skriva punkter för en speciell visdom. Detta var därför Koranen uppenbarades till profeten med olika sätt att läsas på. I vissa av läsningarna, orden skall läsas med bokstaven ta’ (تـ) och i andra läsningar, det skall läsas med bokstaven ya’(يـ). ta’ (تـ) och ya’(يـ) skrivs i samma form eller format, men de skiljer sig åt i placeringen av punkterna på dem, d.v.s. ta’ (تـ) har två punkter på toppen och ya’(يـ) har två punkter under.

Skriva ordets format utan punkterna skulle tillåta för både ta’ (تـ) eller ya’(يـ) att bli lästa. Som sådan, en bok sammanställer bokstäverna och orden (utan punkterna) skulle vara tillräckligt för mer än en läsning.

Jahja ibn Ja^mar var den förste som införde praxisen av att använda punkter på och under de arabiska bokstäverna. Han var en av de fromma och trovärdiga följeslagarna till Profetens   följeslagare (sahabah). Jahjas handling av att införa punkter ovanför och under bokstäverna inkluderas av Profetens hadith, vari Profeten refererar till den som inför en god innovation i islam. När följeslagarna (sahabah) bevittnade denna innovation, så samtyckte de med honom. De anklagade inte Jahja ibn Ja^mar och de sade inte till honom: ”Du har gjort någonting som Profeten inte gjorde.” De sade inte till honom: ”Profeten sade inte att du skulle göra något sådant. Hur vågar du?

När fördelarna med denna innovation blev tydlig under Jahja ibn Ja^mars tid så protesterade inte följeslagarna (sahabah) till innovationen. Under den tidsperioden hade många icke araber trätt in i islam och de kunde läsa Koranen utan att göra några fel och utan några svårigheter. För att gör det lättare att läsa Koranen satte Jahja ibn Ja^mar punkter i Koranen. Följeslagarna (sahabah) tyckte att det var en god handling. Imam Moslem berättade att den innovation som Jahja ibn Ja^mar gjorde inkluderas i den hadith som Profeten uttalade: ”Den som inför en god innovation i islam blir belönad …

Det finns några falska påståenden: ”Allting som inte infördes under Profetens tid, utan som infördes efteråt är en vilseledande innovation.” Om man följer detta falska resonemang, så skulle man behöva ta bort alla punkter från alla verser i Koranen som finns tillgängliga idag. Innan punkterna vid bokstäverna fanns det en risk att man kunde läsa verserna i Koranen fel. Om ett sådant påstående hade varit sant, så hade det varit obligatoriskt att ta bort alla punkter i alla texter som finns tillgängliga idag. Ändå gjorde inte följeslagarna (sahabah) det och de beordrade inte att punkterna skulle tas bort. Alla lärda inom islam som kom efter dem och alla andra muslimer fram till idag, har läst Koranen med dessa punkter. 

De som förnekar goda innovationer är wahhabijja, som ursprungligen kommer från Najd i Saudi Arabien. Profeten tyckte illa om Najd, vilket berättades av al-Bokharijj:
منها الفتن والزلازل

Det betyder: ”Bedrövelse och uppror dyker upp från den platsen.

Det finns ett annat exempel av innovationer som är enhälligt beslutat av alla kunniga inom uttalanden av Profeten. De lärda inom Profetens uttalanden införde något som varken Profeten eller hans följeslagare hade gjort.

De lärda inom Profetens uttalanden upprätta tillsammans en sammankomst för människor som deltog och lyssnade, medan de berättade Profetens uttalanden (hadith), med en kontinuerlig kedja av berättare tillbaka till Profeten. Denna speciella sammankomst hade specifika regler som de kunniga inom Profetens uttalanden kände till. De sade att det var omtyckt vid sammankomster att börja den med att säga: ”Bismillah” och ”al-Hamdolillah” och sedan: ”As-Salato ^alan-Nabijj” och därefter läser någon med en god förmåga något från Koranen. Den kunnige inom Profetens uttalanden förmedlade Profetens uttalanden till studenten genom att säga: ”Vem vill du nämna? Må Allah förse dig med nåd.

Efter det kommer den lärde inom Profetens uttalanden att börja berätta sin kedja genom att exempelvis säga: ”X återberättade den till oss från Y som återberättade den från Z” och så vidare hela vägen tillbaka till Profeten  . Denna form av samlingar brukade innehålla flera tusen människor. I vissa sammankomster samlades mer är 30 000 människor. De lärda inom hadith skulle inte klara av att göra så att alla i en sådan stor skara kunde höra hans röst så där fanns andra representanter som kunde berätta det som de hörde till några tusen som fanns runt dem.

Detta sätt att undervisa människor fanns varken under Profetens tid eller under följeslagarnas (sahabah) tid. Abo Bakr gjorde inte det, inte heller ^Omar, ^Othman, ^Abdollah ibn Abbas, Abo Sa^id al-Khodrijj, ^Abdollah ibn Mas^od, Abo Horajrah, ^Abdollah ibn ^Omar eller någon annan av följeslagarna. Trots det var alla lärda inom Profetens uttalanden enhälligt överens om att deras utövning var en god innovation och de nämnde det i sina böcker. Abo ^Amr ibn as-Salah nämnde det i sin bok, al-Moqaddimah (Introduktion till kunskap inom hadith) och detsamma gjorde Hafidh as-Sojotijj i sin bok, Tadrib ar-Rawi och andra nämnde det också.

De som falskt påstår att varje god innovation med anknytning till religionen är en vilseledande innovation följer inte de lärdas kunskap inom hadith. De lärda inom hadith kom enhälligt överens om att sammankomsterna för att lära sig kedjan av berättare tillbaka till Profeten är en god innovation. Detta visar tydligt att de lärda inom islam är på samma väg, medan de som falskt påstår att det är fel, att lära ut vem som har berättat hadith tillbaka till Profeten, är på en helt annan väg. 

Dessa förvrängda människor, wahhabijja, befaller många innovationer som är fula och inte omtyckta. Några av deras ledare skriver sad (ص) i sina böcker efter att de har skrivit Profetens namn, istället för att skriva sallallaho ^alajhi wa salam, även om det finns dokumenterat i de lärdes böcker inom hadith att det är en illa omtyckt handling.   

En del av wahhabijja påstår att det är förbjudet (haram) för böneutroparen (mo´adhdhin) att säga as-Salato ^alan-Nabijj med låg röst efter att han är klar med adhan. För länge sedan började de påstå att denna handling är så förbjuden att den kan jämföras med den som begår otukt med sin egen mor. Det visar ett tecken på ondska i hans hjärta, annars skulle han inte säga något sådan. Att säga as-Salato ^alan-Nabijj är en god handling, vare sig man säger den före eller efter adhan, med hög eller låg stämma, eftersom Profeten, må Allah upphöja hans rang sade:
من ذكرني فليصلِّ عليّ

Det betyder: ”Den som nämner mig, låt honom säga as-Salah  för mig.

Det innebär att det är tillåtet att säga as-Salato ^alan-Nabijj med hög eller låg röst, eftersom den som säger as-Salah för Profeten med en hög eller låg stämma följer det som Profeten Mohammad har uppmanat oss att göra.

Vad har wahhabijja för rättighet att påstå att det är förbjudet att säga as-Salato ^alan-Nabijj p.g.a. av att det är en handling som inte gjordes under Profetens  tid? Profeten sade tydligt i sitt uttalande som återberättades av Imam Moslem: ”Den som inför en god innovation i islam blir belönad för den.

Profeten uppmanade att den som nämner honom ska göra det genom att säga as-Salato ^alan-Nabijj. Därför är det inte tillåtet för Wahhabijja att säga att det är förbjudet (haram) att säga as-Salato ^alan Nabijj med en låg röst.

Om dessa personer tror att det är en giltig regel, att allt som kom efter Profetens tid, är vilseledande innovationer, så skulle det inte vara tillåtet att fira Profetens födelsedag. Det skulle också vara förbjudet för böneutroparen att säga as-Salah för Profeten och de som förvränger islam skulle kräva att man tar bort alla punkter från alla exemplar av masahif. Deras regel har ingen grund i religionen, eftersom deras påståenden är falska. Dessa människor faller själv i fällan av att göra ogillande och inte omtyckta innovationer såsom att skriva sad (ص) eller sal^am (صلعم) efter Profetens namn. Dessa människor begår dessa handlingar och sedan försöker de förbjuda muslimerna rättighet och möjlighet att få belöning genom att utföra innovationer som är omtyckta i islam.   

Sammanfattningsvis, så är alla innovationer som stämmer samman med Koranen, Profetens uttalanden (hadith) och de lärdes samstämmighet (ijma^) klassificerade som belönande innovationer. Imam ash-Shafi^ijj sade att det finns två olika former av innovationer. Den ena innovationen är vägledande, medan den andra innovationen är vilseledande. Han sade att det som stämmer samman med Koranen, Profetens uttalanden (hadith) och de lärdes samstämmighet (ijma^) är en god innovation. 

Följeslagarna (sahabah) sade att en innovation är vägledande om den stämmer samman med Koranen, Profetens uttalanden (hadith) och följeslagarnas uttalanden, annars är det en vilseledande innovation.
Den som förstår detta kommer även att förstå betydelsen av det som Profeten menade med innovationer, vilket han nämnde i ett annat uttalande:
وكل بدعة ضلالة

Några människor översätter Profetens uttalande till: ”Varje innovation är vilseledande.” Profeten refererade till de innovationer som inte stämmer samman med Koranen, Profetens uttalanden och de lärdes samstämmighet (ijma^) och som inte stämmer samman med vad följeslagarna sade. Den sanna betydelsen av Profetens uttalande är: ”De flesta innovationer är vilseledande innovationer.

Det är den korrekta betydelsen av Profetens uttalanden eftersom Profeten själv sade i ett uttalande som bevittnades av många människor (sahih hadith): ”Den som inför en god innovation i islam blir belönad för det.” 

De båda uttalandena som har blivit nämnda har hörts av många människor och klassificeras som sahih hadith. Den ena återberättades av at-Tirmidhijj och den andra återberättades av Moslem. Det är inte tillåtet att utesluta något uttalande från Profeten. Snarare är den korrekta metoden att förena betydelsen av det ena uttalandet med det andra uttalandet. Genom att jämföra betydelsen av dessa två uttalanden, så kan man förstå den rätta definitionen av vägledande innovationer och den rätta betydelsen av vilseledande innovationer som de lärda har bekräftat.

Man ska hålla fast vid definitionen som ges gällande vägledande innovationer och vilseledande innovationer som Imam ash-Shafi^ijj berättat. Det är känt att Imam ash-Shafi^ijj var en av de stora ledarna i sin tid. Den definitionen följdes av de lärda som levde före Imam ash-Shafi^ijj och de som kom efter honom. Många lärde denna specifika definition, bland annat Imam al-Bajhaqijj, Imam an-Nawawijj, ^Izzoddin ibn ^Abdis-Salam och Hafidh ibn Hajar al-^Asqalanijj.

Med stöd utifrån imam ash-Shafi^ijj klassifikation finns två uttalanden från Profeten. Det första uttalandet återberättades av al-Bokharijj och Moslem:
مَن أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ

Det betyder: ”Om någon förnyar något i vår religion, som inte tillhör den, så kommer innovationen att avslås.

Det betyder att innovationen måste stämma samman med religionen islam och om den inte gör det så måste man ta avstånd från innovationen. Det andra uttalandet:
من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ

Det betyder: ”Om någon utövar något som strider mot vår religion, så avvisas det.

Båda uttalandena har samma innebörd, men det andra uttalandet har ett specifikt språkbruk och en förståelse avseende begreppet. Begreppet hänför till ogillande innovationer i religionen, specifikt riktat mot det som inte stämmer med religionen. Det visar tydligt att de innovationer som stämmer samman med religionen inte är förbjudna, eftersom Profeten specifikt sade: ”Den som inför något som inte överensstämmer med religionens regler.

Innovationer som innefattar Koranen, Profetens uttalanden (hadith), de lärdes samstämmighet (ijma^) och följeslagarnas (sahabas) uttalanden tillhör vägledande innovationer. Man ska inte bli rädd när man hör de falska påståendena: ”Allt som Profeten  inte gjorde är en vilseledande innovation.” Profeten, må Allah upphöja hans rang sade:
كُلُّ بدعةٍ ضلالةٌ

Återigen menade Profeten Mohammad med sitt uttalande: ”Varje innovation som inte överensstämmer med religionens regler är vilseledande.
 
Profeten bekräftade sitt uttalande (hadith) att varje innovation som stämmer överens med Koranen, Profetens uttalande (hadith), de lärdes samstämmighet (Ijma^) och följeslagarnas (sahabah) uttalande är prisade och belönande.
« Last Edit: 08, 12 by IslamSweden »